Under 2019 har SSCO och SSSB gemensamt genomfört ett större revideringsarbete av Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad, då den tidigare uppdaterats senast 2012. Syftet med revideringen har delvis varit att skapa ett tydligare och mer lättillgängligt dokument och delvis att se till att Instruktionen följer vissa branschstandarder.

Den nya Instruktionen är antagen av SSCO:s styrelse och börjar gälla från och med 1 januari 2020. Alla ärenden som inkommer till SSSB eller Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden innan dess – det vill säga till och med 31 december 2019 – kommer hanteras enligt den gamla instruktionen.

Nedan följer en sammanfattning av de ändringar som kommer påverka dig som kund eller hyresgäst hos SSSB.

Åldersgränser

Åldersgränsen för att stå i bostadskön, boka bostad samt signera hyresavtal har justerats från 16/18 – 54 år till 17/18 – 50 år.

Byte av medboende

Hyresgäst måste inkomma med uppgifter på ny medboende inom två månader från den tidigare medboendes utflyttningsdag.

Prövan av uppsägning av hyresavtal

Ansökan till Bostadsdelegationen om prövan av uppsägningsbeslut måste inkomma senast åtta veckor före angivet uppsägningsdatum (tidigare sex veckor).

Andrahandsuthyrning

Reglerna för andrahandsuthyrning under sommarperioden (1 juni – 31 augusti) begränsas till att andrahandshyresgästen måste vara mellan 18 och 50 år och vara en person som studerar.

Dispens

För att militärutbildning ska vara ett giltigt dispensskäl ska den vara obligatorisk.

För att föräldraledighet ska vara ett giltigt dispensskäl ska man vara föräldraledig minst två dagar per studievecka. Föräldraledighet kan användas som dispensskäl till det år barnet fyller fyra.

Att vara intagen inom Kriminalvården är inte längre ett dispensskäl.

Bostadsdelegationen hanterar alla ansökningar avseende dispens från studie- och kårmedlemskapskraven.

Alla dispensansökningar ska vara Bostadsdelegationen tillhanda senast två veckor innan första dagen på boprövningsperioden. I annat fall får man överklaga ett eventuellt uppsägningsbeslut efter boprövningen.

Fritermin

Ansökan om fritermin ska vara SSSB tillhanda och beviljad innan terminsstart (för den terminen det gäller).

Överlåtelse

Överlåtelse av studentlägenheter har ersatts av “Byte av roller på hyresavtalet (hyresgäst och medboende)“. För att ett byte av roller på hyresavtalet ska godkännas krävs att hyresgäst och medboende kan påvisa synnerliga skäl till att ett sådant byte behöver genomföras samt att de tillsammans har varit skrivna på hyresavtalet och båda har varit folkbokförda på adressen de senaste 18 månaderna. Hyresgästen ska uppfylla studie- och kårmedlemskapskraven samt ha en godkänd boprövning för föregående termin. Medboende ska uppfylla kraven för signerande av hyreskontrakt.

Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden

SSCO:s styrelse har även lagt fram ett förslag på en revidering av Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden, för att effektivisera och korta ned hanteringsprocessen, säkra kompetensen och beslutssäkerheten samt bättre följa/anpassa sig till branschstandard vad gäller liknande instanser. Denna ändring skulle innebära att Besvärsnämnden upphör att existera och att Bostadsdelegationen således blir den enda överklagandeinstansen. Ändringen skulle även innebära en professionalisering av Bostadsdelegationen. Denna ändring är planerad att träda i kraft 1 januari 2020 tillsammans med resterande ändringar i Instruktionen, men är villkorad till att den nya Förordning för SSCO:s Bostadsdelegation antas i andra läsningen av SSCO:s studentråd 27 november 2019. Mer information om BDBN-ändringen kommer därför att skickas ut efter studentrådet.

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad – träder i kraft 2020-01-01

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad – gällande t.o.m. 31 december 2019

 

Vid frågor om innehållet i instruktionen, vänligen kontakta SSSB:s kundservice:
08 – 458 10 10
https://www.sssb.se/kontakt/kundservice/