Under torsdagen den 19 december presenterade Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande (SOU 2019:68), vilket avslutar den tre år långa utredningen. SSCO välkomnar förslagen om att göra byggprocesserna mer flexibla och förutsägbara, men beklagar att utredningen anser att särskild reglering för studentbostäder inte vore ändamålsenligt.

I det omfattande, och bitvis mycket tekniska, slutbetänkandet presenteras förslag som syftar till att förenkla och effektivisera byggprocessen samt klargöra ansvarsfördelning vad avser kontroll av efterlevnad. Utredningen konstaterar att det idag finns flera bestämmelser i lagar och föreskrifter som försvårar och ibland hindrar om- och nybyggnationer. Med ett mer tillåtande regelverk skulle till exempel bara de delar som faktiskt berörs av en ombyggnation behöva uppfylla tekniska egenskapskrav och andra utformningskrav. Enligt gällande reglering måste idag hela byggnader anpassas, även de delar som inte berörs av ombyggnationen. Detta innebär större kostnader än nödvändigt för byggherrarna, och också att mycket funktionsdugliga delar av byggnader rivs och slängs. SSCO anser att initiativ till att modernisera reglerna för att förenkla byggande, och därmed öka mängden bostäder på marknaden, är bra.

Samtidigt innehåller utredningen även förslag som SSCO menar att man i det fortsatta arbetet bör fundera en vända till kring. Det gäller framförallt de särskilda regler och föreskrifter för studentbostäder som finns idag, men som i det nya förslaget skulle tas bort. I dagens reglering finns tre olika ”nivåer” – lägenheter under 35 m², lägenheter mellan 35 m² och 55 m², samt lägenheter över 55 m², men också särskilda bestämmelser för olika kategoribostäder – däribland studentbostäder. Utredningen föreslår en ny indelning: lägenheter upp till 35 m² samt lägenheter över 35 m², utan särskilda föreskrifter avseende kategoribostäder bland de mindre lägenheterna:

”En indelning under 35 kvadratmeter i den som är student och inte student menar vi inte är ändamålsenlig, då det finns fler i samhället som vill bo billigt och använda sina ekonomiska resurser till annat än boende”.

Citat s. 443 i slutbetänkandet.

SSCO beklagar att utredningen inte tar hänsyn till studentbostadens särart. Studentbostaden är en tydlig genomgångsbostad, där syftet redan från dag ett är att utgöra boende för en person just under studietiden, och inte på längre sikt. Att kraven på sådana bostäder inte ska kunna skilja sig från andra mindre bostäder – framförallt i tider av akut studentbostadsbrist, där mängder av studenter inte kan tacka ja till erbjudna studieplatser i flera universitets- och högskolestäder – är allt annat än ändamålsenligt.

Utredningens hållning i frågan skvallrar också om att man missar den större bilden över studenters särskilda situation. Att det finns många i samhället som skulle vilja lägga sina pengar på annat än ett dyrt boende är i sig varken falskt eller anmärkningsvärt – däremot är det olyckligt att man inte ser hela bilden. Studenters önskan om billiga boenden kommer inte från att de vill kunna lägga sina pengar på annat – det kommer från den begränsade ekonomiska situation som majoriteten av studenterna befinner sig i. Utan en smidigare och billigare byggprocess är det föga troligt att vi kommer få se nyproducerade studentbostäder med studentvänliga (läs: studentbudgetkompatibla) hyror. För studenter är det inte ett ”val” att vilja ha en lägre boendekostnad – det handlar om en nödvändighet. Det är därför beklagligt att en utredning om moderna byggregler tappar bort en del av en möjlig lösning på problemet.

Vidare läsning
Hela slutbetänkandet hittar du här.
Studetbostadsföretagens analys av slutbetänkandet kan du läsa här.