Under 12 – 13 februari arrangerade Jönköping Student Union sin första upplaga av Spring Forum – en konferens anordnad av kårföreningen ”National Advocacy Committee (NAC)”. Temat på konferensen var internationalisering och integrering av studentrörelsen, och deltog gjorde representanter från Jönköpings studentkår, Malmö studentkår, Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet, samt SSCO – Stockholms studentkårers centralorganisation.

Den första dagen på konferensen inleddes med presentation av de medverkande organisationerna, hur deras organisationer är uppbyggda och vilka frågor de driver just nu. Efter presentationerna var avklarade så påbörjades konferensens första workshop som var på temat ”Integrated student democracy – Why do we succeed to reach out and integrate certain groups, while we fail with others?”

Deltagarna diskuterade under workshopen hur man ska lyckas attrahera fler internationella- och utbytesstudenter att engagera sig inom studentkårernas påverkansarbete. Det lyftes att internationella- och utbytesstudenter ofta engagerar sig i kårerna och föreningarnas studiesociala arbete, men oftast inte i kårernas studiebevakning eller påverkansarbete. Språk lyftes som en barriär för detta, och exempel för att motverka språkbarriären är att kårerna bli tvåspråkiga, som till exempel Malmö studentkår är idag. Stockholms universitets studentkårs ”Ambassadörsprogram” lyftes också som ett gott exempel, där internationella studenter kan anordna egna projekt inom ramen för kårens uppdrag, och slutligen få ett diplom för detta arbete. Detta kan ska incitament för fördjupat kårengagemang på sikt.

Efter en välsmakande lunch på JSUs kårrestaurang Sydney så fortsatte programmet med diskussioner kring temat ”How do we relate to outgoing students and international student movements?”. Det som diskuterades var främst vad studentkårerna har för ansvar för studenter som åker på utbyte, exempelvis om en krissituation skulle uppstå som protesterna i Hongkong eller coronaviruset i Wuhan. Deltagarna konstaterade att det är lärosätet som bär störst ansvar för studenterna som är på utbyte, då det är lärosätet som är resursstarkast. Det är viktigt att lärosätet satsar resurser på att kontaktpersonerna/koordinatorerna för studenter på utbytestermin, så att studenterna har möjlighet till regelbundna avstämningar. Det är även viktigt att studentkårerna har en krisplan de kan arbeta utefter, ifall en kris skulle uppstå.

Den sista workshopen för dagen var på ämnet ”How do we work with international perspectives in education?”. Gruppen diskuterade bland annat hur utbytesstudenter ska få sin röst hörda gentemot lärosätet, då det inte alltid är en självklarhet att utbytesstudenter ges möjlighet att fylla i kursutvärderingar till exempel. Det diskuterades även eurocentrism inom utbildning och jämställda kurslitteraturlistor.

Efteråt avslutades dagen med en gemensam middag. Dagen efter spenderades med att diskutera finansiering av studentkårsverksamhet, SFS propositionsutkast och bostadspolitik. Sammanfattningsvis var det en mycket givande konferens – internationaliseringsperspektivet är väldigt givande för SSCO just nu. De deltagande kårerna var mer eller mindre tvåspråkiga, förutom JSU som är helt engelskspråkig. I SSCO har det tidigare under verksamhetsåret diskuterats huruvida fler styrdokument skulle översättas till engelska, och undersöka om hur engelskspråkiga studenter skulle kunna delta mer i SSCOs verksamhet.

Frågor besvaras av

Hugo Thorén
Vice ordförande

E-post: vordf@ssco.se
Telefon: 070-899 77 14