Studentbudgeten i S-studenters rapport.

Enligt en rapport som S-studenter släppte i förra veckan, går studenter back med över 1 600 kronor varje månad (se bild t.v.). De konstaterar också att studiemedlet, som är kopplat till prisbasbeloppet och därmed inflationstakten, inte har hängt med i löneutvecklingens tempo. Studenter hade det alltså – relativt sett – bättre förr.

S-studenter konstaterar även att om studiemedlet hade följt inkomstutvecklingen hade dagens studiemedel legat på 12 897 kronor, istället för dagens 10 860. Över 2 000 kronor skillnad, alltså.

Eller 18,75 % – en ”löneökning” inte särskilt många hade tackat nej till.

Egentligen är det här ingen ny information – att studenter går back varje månad är något vi vetat länge. SSCO har flera gånger lyft hur orimliga studentbudgetförslagen är, som allt som oftast ser ut ungefär som nedan bild, “Exempel i siffror för en student” (belopp för 2020).

 

Studentbudgetförslag från Swedbank (ser ca likadan ut som från andra banker). Posten ”kvar” ska enligt hemsidan räcka till mycket: bil, buffertsparande, glasögon, grupplivförsäkringar, gäster, hobbyer, nyanskaffningar till hemmet, nöjen, pensionssparande, presenter, reparationer och förbättringar, semester, studielån, veckopeng och så vidare.

     Det första problemet är att en majoritet av studenterna har en egen boendekostnad som är högre, långt högre, än vad som anges. I CSN:s senaste rapport om studenter ekonomiska och sociala villkor, publicerad 2018, uppgav så många som 49 % av studiemedelsmottagarna att de hade en egen boendekostnad över 4 000 kronor, och 27 % över 5 000 kronor. Nio procent, nästan en av tio, angav att deras egen boendekostnad översteg 7 000 kronor per månad. Detta är dessutom rikssnitt – som bekant är prisläget i Stockholm högre än i övriga landet, inte minst på andrahandsmarknaden.

Ett andra problem är att det vid studentbudgetförslag nästan alltid ingår ett bostadsbidrag om 1 100 kronor. Samtidigt det bara två av tio Stockholmsstudenter som söker bostadsbidraget, trots att fler garanterat har rätt till det – och situationen i resten av landet ser nästan lika illa ut. Studenter som uppger att de söker och får bostadsbidrag har minskat i andel under senare år; från 9 % 2013 till 5 % 2017. Det om något borde ge en tydlig signal om hur illa bidraget uppfyller sitt syfte.

SSCO driver flera frågor kopplade till studenters ekonomiska situation. Vi angriper de höga hyrorna genom att driva frågor som att studentbostaden ska vara en kategoribostad, ett justerat och förbättrat investeringsstöd för studentbostäder och förenklade byggregler. Vi vill stärka studenters ekonomiska situation genom att ge alla studenter rätt att söka bostadsbidrag oavsett ålder, ett ökat studiebidrag och en möjlighet till tilläggslån för den student som vill det.

Vi vill slippa se fler ohållbara och verklighetsfrånvända studentbudgetar, och istället se fler åtgärder för att stärka studenters ekonomi på riktigt. För som det ser ut just nu kan vi bara säga en enda sak: gå hem, studentbudgeten, du är sjuk.