For the English version, press here

SSSRSF är en stiftelse genom vilken SSCO vartannat år delar ut medel till projekt och arrangemang som verkar med samma ändamål som stiftelsen. 2021 finns totalt 150 000 kronor för våra medlemskårer att ansöka från.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen ska ha till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderha mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn ska tas till de utländska studerandes behov, samt ska därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som kan anses befogad med hänsyn till de studerandes studiesociala situation. Då stiftelsen inte har sådan verksamhet går det att söka medel för projekt och arrangemang som verkar med samma ändamål som stiftelsen. Urvalet av vilka projekt som tilldelas medel görs genom jämförelser mellan ansökningarna och i bedömningen läggs stor vikt vid hur stor studentnytta bidraget anses generera.

Så här ansöker går en ansökan till

Ansökningar ska inkomma till SSCO via kanslisekreterare på info@ssco.se senast 21 mars. Mottagandet av ansökningen bekräftas via mejl. Därefter sker en utvärdering av alla inkomna ansökningar och beslut om utdelning fattas av SSCO:s styrelse den 13 april 2021. Besked om utdelning lämnas till de berörda parterna och pengarna betalas ut. Avslutningsvis ska de projektansvariga efter evenemanget skicka in en detaljerad beskrivning till SSCO gällande vad pengarna har använts till. Ansökningsblankett finner ni här → Ansökningsblankett SSSRSF 2021 Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Sökanden
  • Kontaktperson inkl. telefonnummer och adress
  • Beskrivning av projekt/arrangemang
  • Sökt belopp
  • Ekonomisk kalkyl för projekt/arrangemang
  • Kontonummer

Sökanden ska i ansökan förbinda sig att, om bidragsansökan beviljas och bidrag utbetalas, inkomma med redovisning av hur bidraget har använts och till stiftelsen återbetala bidraget efter beslut av SSCO:s styrelse om styrelsen anser att:

  • bidraget ej använts i enlighet med den beviljade ansökan,
  • redovisning ej har inkommit inom föreskriven tid, eller
  • om bidragstagaren i övrigt har lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för bedömningen av bidragsansökan.

Kontakt

Vid frågor hänvisar vi er till vår kanslisekreterare.

Elin Markgren
Kanslisekreterare
Mail: info@ssco.se
Telefon: 072-145 80 78