Nya vecka, nya möjligheter, kan en ibland säga. Eller ny termin, nya möjligheter. Eller nytt högskoleprov, nya möjligheter. Högskoleprovet är verkligen en viktig och bra möjlighet för presumtiva studenter att kunna söka sig till högre utbildning även om gymnasiebetygen inte är tillräckliga för antagning. En ny chans kan en kalla det. Dock har granskningar de senaste åren visat att det förekommer organiserat fusk vid skrivningen av högskoleprovet. Med hjälp av elektronisk utrustning kan de skrivande få svaren upplästa under provtillfället. Detta leder till att personerna som i slutändan blir antagna till utbildningar egentligen inte alls är de personer som förtjänar platsen. Förkunskaperna som krävs för utbildningen saknas i de nyantagna, vilket i sin tur leder till att kvaliteten sänks, likaså förtroendet för utbildningsväsendet.

För att komma åt problemet med utbrett och organiserat fusk har ett lagförslag lagts fram, vilket syftar till att stärka säkerheten kring skrivandet av högskoleprovet. Förslaget innebär bland annat att provdeltagarna ska genomgå säkerhetskontroller vid in- och utpassering till provtillfällena i form av kroppsvisitering. Denna åtgärd har varit kontroversiell och varit lite av en vattendelare vid remissomgången.

Vi tycker att det är bra att säkerhetssystemet stärks upp. Det hade ju minst sagt varit mycket skönare om det inte behövdes så ingripande åtgärder som föreslås. Det är svårt att förneka och komma ifrån att åtgärderna faktiskt behövs. Fusk på högskoleprovet resulterar som sagt både i att enskilda personer inte kommer in på sina utbildningar och att samhället inte får den bästa kompetensen (eller den kompetensen de skulle kunna haft). Någonting vi dock vill understryka, och kan inte understryka nog, är vikten av att åtgärderna sker på mest tänkbara respektfulla sätt. Att söka till utbildning ska inte behöva vara traumatiserande.

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande