Styrdokument och protokoll

 

Styrdokument antagna av förbundskongressen

SSCO Stadgar jämte valordning

Stadgarna är SSCO:s övergripande ramverk för hur organisationen fungerar och vad vårt syfte är.

Fastställd 19 maj 2021

Arbetsordning för SSCO:s valberedning

Denna arbetsordning ligger till grund för valberedningens arbete för att säkra en transparent och säker process till organisationens förtroendeuppdrag.

Fastställd 19 maj 2021

Verksamhetsplan 2021/22

Verksamhetsplanen antas av förbundskongressen varje vår och beskriver SSCO:s fokus på politik, organisation och medlemsservice inför det kommande verksamhetsåret.

Fastställd 19 maj 2021

Förordning för SSCO:s bostadsdelegation

Fastställd 27 november 2019

Stadga för SSCO:s jubileumsfond

Fastställd 16 mars 1988

Stadga för styrelsens dispositionsfond

Fastställd 25 november 2005

Stadga för SSSRSF

Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden

Fastställd 20 november 2004
Beslut om permutation fattat av Kammarkollegiet 2005-12-09

Stadga för UTA-fonden

Fastställd 5 maj 2003

Policydokument antagna av SSCO:s styrelse

Alkohol- och narkotikapolicy

Förteckning över SSCO:s ställningstaganden gällande alkohol och narkotika.

Fastställd 19 oktober 2021

Arbetsplats- och arbetsmiljöpolicy

Förteckning över SSCO:s systematiska arbetsmiljöarbete.

Fastställd 19 oktober 2021

GDPR-policy

Förteckning över SSCO:s arbete med GDPR.

Fastställd 19 oktober 2021

Jämlikhetspolicy

Förteckning över SSCO:s visioner och åtaganden för en jämlik organisation.

Fastställd 19 oktober 2021

Kommunikationspolicy

Förteckning över SSCO:s arbete för en öppen, tydlig och trovärdig kommunikation.

Fastställd 19 oktober 2021

Instruktioner

Arbets- och delegationsordning

Arbetsordning reglerar ansvarsfördelning mellan ledamöter och presidiet samt lägger grunden för styrelsens beslutsfattande.

Fastställd 28 augusti 2021

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad

Tillämpningsföreskrifter för Förordning för tilldelning och innehav av studentbostad.

Fastställd 29 september 2021

Instruktion för Stockholms studentkårers gemensamma fanborg och marskalkskår

Regler och riktlinjer för standar och fanborg vid bl.a. Nobelbanketten och studenternas valborgsfirande på Skansen.

Fastställd 14 april 2021

Instruktion för utmärkelsen Stockholms studentvän

Riktlinjer för SSCO:s utmärkelse Stockholms studentvän som årligen delas ut 30 april.

Fastställd 21 augusti 2004

Instruktion för klubbmästarrådet

Riktlinjer, syfte och struktur för SSCO:s klubbmästarråd.

Fastställd 7 oktober 2020