Sök uppdrag inom SSCO!

 

Kandidera eller nominera

Deadline för att nominera och kandidera är den 16 april

 

Step 1 of 2

Information om dig

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Notera att du måste klicka i om du nominerar eller kandiderar för att kunna gå vidare i formuläret.

Emilia Kaufeldt

Sammankallande
Valberedningen
E-post: val@ssco.se

Lediga uppdrag

 

Förbundsordförande

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2024-06-30 (1 år, arvoderat)

Förbundsordförande och vice förbundsordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet ansvarar för SSCO:s löpande verksamhet och politik inför styrelsen och kongressen. 

Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och delar upp dessa mellan sig enligt överenskommelse. I uppdraget ingår politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. Det politiska påverkansarbetet rör förutsättningar för att studera i Stockholm, vilket framförallt omfattar bostadspolitik, högskolepolitik och ekonomipolitik. 

I enlighet med presidiets uppdragsbeskrivning har presidialerna även särskilda ansvar. SSCO:s förbundsordförande är främsta mediakontakt och ska representera Stockholms studenter i debatten och driva politiken framåt. Förbundsordförande är också personalansvarig. Vice förbundsordförande stöttar och bistår övermarskalksämbetet och säkerställer SSCO:s och studentstockholms representation vid studiesociala aktiviteter. Vice förbundsordförande är även kontaktperson för Bostadsdelegationen och SSSB:s kundtjänst i frågor gällande Instruktionen för  studentbostadskön och innehav av studentbostad.

Uppdraget är arvoderat på heltid och det förekommer resor, samt arbete under kvällar och helger. Uppdragets dagliga genomförande styrs av omvärlden och verksamhetens behov. Uppdraget ska inte ta mer tid än vad uppdraget arvoderas för.

Arvoderat uppdrag.

Vice förbundsordförande

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2024-06-30 (1 år, arvoderat)

Förbundsordförande och vice förbundsordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet ansvarar för SSCO:s löpande verksamhet och politik inför styrelsen och kongressen. 

Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och delar upp dessa mellan sig enligt överenskommelse. I uppdraget ingår politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. Det politiska påverkansarbetet rör förutsättningar för att studera i Stockholm, vilket framförallt omfattar bostadspolitik, högskolepolitik och ekonomipolitik. 

I enlighet med presidiets uppdragsbeskrivning har presidialerna även särskilda ansvar. SSCO:s förbundsordförande är främsta mediakontakt och ska representera Stockholms studenter i debatten och driva politiken framåt. Förbundsordförande är också personalansvarig. Vice förbundsordförande stöttar och bistår övermarskalksämbetet och säkerställer SSCO:s och studentstockholms representation vid studiesociala aktiviteter. Vice förbundsordförande är även kontaktperson för Bostadsdelegationen och SSSB:s kundtjänst i frågor gällande Instruktionen för  studentbostadskön och innehav av studentbostad.

Uppdraget är arvoderat på heltid och det förekommer resor, samt arbete under kvällar och helger. Uppdragets dagliga genomförande styrs av omvärlden och verksamhetens behov. Uppdraget ska inte ta mer tid än vad uppdraget arvoderas för.

Arvoderat uppdrag.

Förbundsstyrelseledamot

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2024-06-30

Förbundsstyrelsen sammanträder cirka en gång i månaden (kvällstid på vardagar) under terminstid samt under två helgkonferenser. Val-beredningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet.

Ideellt uppdrag.

Sakrevisor och sakevisorssuppleant

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2024-06-30

Sakrevisorn granskar SSCO:s verksamhet för att säkerställa att den överensstämmer med SSCO:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av förbundskongressen. Sakrevisorn redovisar sin granskning till förbundskongressen vid höstsammanträdet samt yttrar sig i samband med detta även i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Som sakrevisor kan du också löpande under året komma att ombes bistå i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana av föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall men kan även bistå i det ordinarie arbetet.

Ideella uppdrag.

Förbundskongressordförande

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2024-06-30

Kongressordföranden ansvarar för att leda förbundskongressens sammanträden. Förbundskongressen har två ordinarie sammanträden per år, ett på våren och ett på hösten.

Ideellt uppdrag.

Valberedningsledamot

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2024-06-30

Valberedningen bereder val inför SSCO:s förbundskongresser. Möten sker enligt överenskommelse.

Ideellt uppdrag.

Nomineringsanmodan

Här kan du ta del av valberedningens nomineringsanmodan i sin helhet! Allt du behöver veta om uppdragen, nomineringshandlingar, valberedningen och deras process!