Kandidera & nominera!

 

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för medlemskårer. Här publicerar vi sökbara uppdrag inom organisation.

Lediga uppdrag inom SSCO – Stockholms studentkårer

Ledamot i SSCO:s valberedning

Mandatperiod: 14 november 2020 – 30 juni 2021 (fyllnadsval)

Som ledamot i SSCO.s valberedning kommer du att arbeta med att bereda val till SSCO Studentråd. Valberedningen är otroligt viktig för SSCO:s kontinuerliga arbete som förlitar sig på att kompetenta och drivna individer kandiderar och tillsätts på rätt poster; en process som valberedningen har stort inflytande över. Valberedningen består av fem personer varav en sammankallande.

Läs mer och kandidera eller nominera någon annan via Nomineringsanmodan inför novembersammanträdet 2020

Vice ordförande för SSCO

Mandatperiod: 1 januari 2021 – 30 juni 2021 (fyllnadsval)

Vice ordförande och ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som vice ordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger. Arvoderat uppdrag.

Inför studentrådet har styrelsen uttryckt åsikten att det inte kommer behövas en Vice ordförande på heltid utan behovet för en deltidsarvoderad Vice ordförande är att föredra för resterande utav denna mandatperiod.

Läs mer och kandidera eller nominera någon annan via Kompletterande nomineringsanmodan inför novembersammanträdet 2020

Ledamot till SSCO:s styrelse

Mandatperiod: 1 januari 2021 – 30 juni 2021 (fyllnadsval)

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.

Läs mer och kandidera eller nominera någon annan via Kompletterande nomineringsanmodan inför novembersammanträdet 2020


Lediga uppdrag inom SSSB – Stockholms studentbostäder

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) grundades av SSCO 1958 och är idag Sveriges största studentbostadsaktör med ca 8 000 lägenheter och rum i Stockholm. SSCO äger, förvaltar och bygger studentbostäder.

Styrelsens uppgift är att leda stiftelsens verksamhet genom strategiska beslut och styra verksamhetens riktning. Styrelsen ansvarar också för att företaget sköts på ett korrekt sätt och att lagar och regler följs. Mer info om SSSB hittar du på SSSB.se

Två ledamöter till SSSB:s styrelse

Mandatperiod: 2021-01-01 – 2022-12-31 (2 år)

Styrelsen sammanträdet sju gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Uppdraget som ledamot i SSSB:s styrelse är arvoderat.

Läs mer och kandidera eller nominera någon annan via Nomineringsanmodan inför novembersammanträdet 2020

Suppleant till SSSB:s styrelse

Mandatperiod 2021-01-01 – 2022-12-31 (2 år)

Styrelsen sammanträdet sju gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Uppdraget som suppleant i SSSB:s styrelse är arvoderat.

Läs mer och kandidera eller nominera någon annan via Nomineringsanmodan inför novembersammanträdet 2020

Sakrevisor och sakrevisorssuppleant till SSSB

Mandatperiod: 2021-01-01 – 2021-12-31 (1 år)

Sakrevisorn granskar att SSSB:s verksamhet överensstämmer med SSSB:s stadga, styrdokument och övriga beslut fattade av studentrådet. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför studentrådet vid studentrådssammanträdet i maj och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du också komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete. Uppdraget som sakrevisor för SSSB är arvoderat.

Läs mer och kandidera eller nominera någon annan via Nomineringsanmodan inför novembersammanträdet 2020

SÖKA BOSTAD

Fakta och tips för bostadssökande studenter i Stockholmsregionen hittar ni här.

MEDLEMSKAP

Vill din kår ansöka om medlemskap i SSCO? Här hittar du all information.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier.

NYHETER

Följ det allra senaste från SSCO. Här hittar ni de senaste nyheterna för studenter.

p

OM SSCO

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen.

KONTAKTA OSS

Här hittar ni kontaktuppgifter till SSCO:s presidium, kansli och övermarskalkar.

Adress

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatsets öppettider

Vardagar: 08.30 - 22.30
Helger: 09.00 - 19.00

 

Kontakta oss

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Följ oss