Kandidera & nominera!

 

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för medlemskårer. Här publicerar vi sökbara uppdrag inom organisationen.

Lediga uppdrag

 

Ledamot till SSCO:s valberedning

Mandatperiod: 2021-11-20 – 2022-06-30

Som ledamot i SSCO:s valberedning kommer du arbeta med att bereda förbundskongressens val. Valberedningen har stort inflytande och är väldigt viktig för SSCO:s kontinuerliga arbete som förlitar sig på att valberedningen bereder val med rätt individer till rätt poster.

Ledamot SSSB:s styrelse (2 stycken)

Mandatperiod: 2022-01-01 – 2023-12-31 (2 år)

Styrelsen sammanträder sju gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget.

Uppdraget är arvoderat

Suppleant SSSB:s styrelse

Mandatperiod: 2022-01-01 – 2023-12-31 (2 år)

SSSB:s styrelse sammanträder sju gånger per verksamhetsår (kvällstid på vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Praxis är att både ledamöter och suppleanter aktivt deltar i styrelsearbetet och närvarar på möten. Valberedningen anser att tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget.

Uppdraget är arvoderat.

Sakrevisor och sakevisorssuppleant till SSSB

Mandatperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31 (1 år)

Sakrevisorn granskar att SSSB:s verksamhet överensstämmer med SSSB:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av förbundskongressen. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför novemberkongressen och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete.

Uppdraget är ideellt.

Auktoriserad revisor och suppleant till SSSB

Mandatperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31 (1 år)

Auktoriserad revisor granskar SSSB:s räkenskaper och förvaltning och tillställer novemberkongressen en berättelse över sin revision samt yttrar sig då i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också komma att tillfrågas löpande under året att bidra med expertis. Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt Revisorsinspektionen.

Ersättning enligt avtal.

Linnea Eriksson

Sammankallande
Valberedningen
E-post: val@ssco.se

Att nominera

Rätt att nominera och kandidera

Rätt att nominera har medlemskår och dess medlemmar, SSCO:s styrelseledamöter, kongressombud och valberedningen.

Skicka in din nominering!

Alla nomineringar skickas till valberedningen (val@ssco.se) och innehåller:

  • Kandidatens CV och personliga brev (inkl. e-postadress och telefonnummer)
  • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt)
  • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)
  • Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn”

Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och ev. kompletteringar) är 25 oktober kl. 23:59.

Nomineringsanmodan

Här kan du ta del av valberedningens nomineringsanmodan i sin helhet! Allt du behöver veta om uppdragen, nomineringshandlingar, valberedningen och deras process!

Adress

Sveavägen 110
113 50 Stockholm

 

Publikationer

För att läsa våra publikationer
klicka här

 

Kontakta oss

För fullständiga kontaktuppgifter,
se ssco.se/kontakt

 

Följ oss