Kandidera & nominera!

 

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896 och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt påverkansarbete, representationsuppdrag, organisering av studentmedverkan och service för medlemskårer. Här publicerar vi sökbara uppdrag inom organisationen.

Sök förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2021/22

På SSCO:s studentråd den 19 maj 2021 ska medlemskårerna besluta om vilka som ska leda organisationen under det kommande verksamhetsåret. Här kan du läsa mer om de olika uppdragen och hur du ansöker. Din nominering ska vara inkommen till valberedningen senast 21 april!

Ordförande

Mandatperiod 2021-07-01 – 2022-06-30

Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som ordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger. Arvoderat uppdrag.

Vice ordförande

Mandatperiod: 2021-07-01 – 2022-06-30

Vice ordförande och ordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet leder styrelsens arbete och företräder organisationen utåt. Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och i uppdraget ingår bland annat arbetsuppgifter som rör politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. De politiska påverkansfrågorna rör förutsättningar för att studera i Stockholm, med stort fokus på bostäder för studenter. Som vice ordförande har du en oreglerad arbetstid och det förekommer resor samt arbete under kvällar och helger. Arvoderat uppdrag.

Styrelseledamot

Mandatperiod: 2021-07-01 – 2022-06-30

Styrelsen består av 5-7 ledamöter och sammanträder ca en gång i månaden (kvällstid på vardagar) under terminstid och därutöver sker styrelsearbete även i arbetsgrupper och under två helgkonferenser. Valberedningen anser att det är önskvärt med tidigare styrelseerfarenhet. Ideellt uppdrag.

Sakrevisor och sakevisorssuppleant

Mandatperiod: 2021-07-01 – 2022-06-30

Sakrevisorn granskar att SSCO:s verksamhet överensstämmer med SSCO:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av studentrådet. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför studentrådet vid studentrådssammanträdet i november och yttrar sig i samband med detta över frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du också komma att ombes bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall och kan även bistå denne under ordinarie arbete. Ideella uppdrag.

Auktoriserad revisor och suppleant

Mandatperiod: 2021-07-01 – 2022-06-30

Auktoriserad revisor granskar SSCO:s räkenskaper och förvaltning och tillställer studentrådssammansträdet i november en berättelse över sin revision samt yttrar sig då i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också komma att tillfrågas löpande under året att bidra med expertis. Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt Revisorsinspektionen. Ersättning enligt avtal.

Studentrådsordförande och studentrådssekreterare

Mandatperiod: 2021-07-01 – 2022-06-30

Studentrådsordförande, vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare utgör tillsammans studentrådspresidiet. Studentrådspresidiet ansvarar för att leda studentrådets sammanträden. Studentrådet har två ordinarie sammanträden per år, ett i maj och ett i november. Mötesarvode utgår.

Valberedningsledamot

Mandatperiod: 2021-07-01 – 2022-06-30

Valberedningen bereder val inför SSCO:s studentråd. Möten sker enligt överenskommelse. Ideellt uppdrag.

Nomineringsanmodan

Här kan du ta del av valberedningens nomineringsanmodan i sin helhet! Allt du behöver veta om uppdragen, nomineringshandlingar, valberedningen och deras process!

Skriv till valberedningen!

10 + 1 =

SSCO:s valberedning nås på val@ssco.se.

Övermarskalk

Mandatperiod 2021-07-01 – 2022-06-30

I år söker SSCO en övermarskalk som tillsammans med en gedigen alumniverksamhet kommer sätta färg på Stockholm. Som övermarskalk kommer du att projektleda och säkerställa studentrepresentationen på Sveriges mest högtidliga festligheter. Utöver det kommer du även vara en drivande kraft i samverkan mellan Stockholms studentpubar och skapa inspirerande och inkluderande mötesplatser. Arvoderat uppdrag.

Läs mer och ansök här! →

Adress

Studentpalatset
Norrtullsgatan 2
113 29 Stockholm

 

Studentpalatsets öppettider

Vardagar: 08.30 - 22.30
Helger: 09.00 - 19.00

 

Kontakta oss

För samtliga kontaktuppgifter, se
ssco.se/kontakt

 

Följ oss