Stockholms studentkårer

SSCO bildades 1896 och är ett samarbetsorgan för Stockholms student- och elevkårer. I dagsläget representerar SSCO nästan 100 000 studenter genom sina drygt 40 medlemskårer.

 

SSCO:s tre huvudområden

Politik och påverkan

SSCO arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och utveckla Stockholm som kunskapsregion. Genom att driva debatten mot politiker och andra beslutsfattare säkerställer SSCO ett långsiktigt studentinflytande.

Studiesocialt

SSCO har en historisk studiesocial verksamhet. Genom vårt Övermarskalksämbete är vi en del av Nobelfestligheterna och studenternas Valborgsfirande på Skansen. Vi gör också mycket mer! Läs mer här

Studentservice och medlemsstöd

SSCO tillgodoser studentbostäder hos Stockholms studentbostäder (SSSB) och andrahandsförmedlingen Akademisk kvart. Vi delar även ut pengar till våra medlemskårer genom SSSRSF och verkar för samarbeten mellan kårerna.

Organisationen

För att långsiktigt kunna arbeta med aktuella studentfrågor har SSCO en organisation som både har förtroendevalda studentrepresentanter och anställda. 

Lediga positioner publiceras alltid på SSCO:s hemsida och på våra sociala kanaler.

Förbundskongressen

Förbundskongressen (f.d studentrådet) är SSCO:s högst beslutande organ. Det är huvudsakligen ett organ för övergripande och strategiska frågor där beslut tas gällande riktlinjer för verksamheten, stadgeändringar och ekonomiska ramar, men där det även förrättas val och beslutas om medlemsärenden.

Förbundskongressen leds av kongressordförande och hålls två gånger om året: höst- och vårsammanträdet. Vid vårens förbundskongress väljs nya förtroendevalda inför nästkommande verksamhetsår. Efter varje verksamhetsår granskar förbundskongressen styrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.

Vid förbundskongressen får två ombud och två suppleanter från varje medlemskår delta. Medlemskårerna har sedan olika många mandat baserat på hur många medlemmar deras kår har.

Studentpalatset AB

Studentpalatset AB var ett dotterbolag till SCCO som had i uppdrag att erbjuda service till Stockholms studentkårer och deras medlemmar genom att erbjuda studieplatser i Studentpalatset vid Odenplan.

Tyvärr beslutade lärosätena involverade i samarbetet kring Studentpalatset under 2020 att dra tillbaka sitt stöd och vi var tvungna att avveckla företaget och stänga portarna till Studentpalatset för gott i juni 2021.

 

SSSRSF – Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden

Genom SSSRSF delar SSCO vartannat år (ojämna år) ut pengar till våra medlemskårer. Pengarna ska främst gå till mottagningsverksamhet och gärna som riktar sig till internationella studenter. Ansökningsperioden brukar öppna i februari och du kan hitta mer information på sidan för SSSRSF.

Bostadsdelegationen

Bostadsdelegationen (BD) behandlar ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB).

Ansökningar till Bostadsdelegationen skickas in via e-port till: information@sssb.se.

All övrig kontakt med Bostadsdelegationen sker via e-post: housingcommittee@ssco.se. SSCO:s kansli kan inte svara på frågor gällande Bostadsdelegationen.

Nicke Grundbergs minnesfond

Nicke Grundberg var SSCO:s ordförande 2009/10. Efter nio månaders kamp mot cancern gick Nicke bort den 27 december 2012, endast 32 år gammal. För att hedra minnet av Nicke Grundberg och hans arbete för kunskapsregion Stockholm startade SSCO en minnesfond i hans namn.

Tanken var att pengarna som samlades in skulle delas ut genom återkommande stipendier eller bidrag till personer eller organisationer som verkar i Nickes anda. Efter ett tag insåg man dock att fonden tyvärr inte hade tillräckligt med grundkapital för att fungera väl som fond och Studentrådet beslutade därför att avveckla fonden. Av den kvarvarande summan beslutades att donera 30 000 kr till Cancerfonden och flytta över resten till SSCO:s andra fond SSSRSF. Fondernas syften var delvis överlappande och på så sätt blir det möjligt att pengarna kan fylla en liknande funktion som det var tänkt när Nicke Grundbergs minnesfond skapades.

Annat vi gör

Stockholms studentvän

För att uppmuntra engagemang för studenter har SSCO sedan 2002 delat ut utmärkelsen Stockholms studentvän. Utmärkelsen ges till organisationer eller personer som alla gjort insatser för Stockholms studenter.

Nobelfestligheterna

SSCO har sedan länge samarbetat med Nobelstiftelsen i Nobelfestligheterna. Vi sköter studentrepresentationen, Nobellotteriet och har när dialog med efterfesten Student’s Nobel NighCap.

Stockholms studentbudget

Varje år släpper SSCO Stockholms studentbudget. Syftet är att belysa hur dyrt det är att bo och leva i Stockholm. För att kunna bli en kunskapsregion i världsklass behöver Stockholm göra bättre.

Externa uppdrag och samarbeten

SSSB – Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

I Stockholms län studerar runt 93 000 studenter och för dem finns det i dagsläget strax under 18 000 studentbostäder.

SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som är det största studentbostadsföretaget i Sverige med sina ca 8 000 studentbostäder. SSCO arbetar dock inte direkt med bostadsförmedling. Vi arbetar istället kontinuerligt gentemot nationella och regionala makthavare, så att bostadsläget för studenter ska bli bättre.

I och med kårobligatoriets avskaffande den 1 juli 2010 skedde förändringar i SSSB:s köregler. Kön är nu kopplad till ditt kårmedlemskap. Som medlem i en SCCO-ansluten studentkår har du rätt att köa för och bo i SSSB:s bostäder. Du kan ställa dig i kön redan innan du har blivit kårmedlem, men medlemskapet kontrolleras efter att du stått i kön i 90 dagar så se till att bli medlem så snart som möjligt.

Mer information om SSSB och SSCO:s regler för studentbostadskön och innehav av studentbostad hittar du här. För att ställa dig i bostadskön, gå till SSSB:s hemsida.

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan grundades av SSCO, initialt som ett verktyg för att bekämpa tuberkulos bland studenter på 30-talet, och är en hälsovårdsmottagning för studenter som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

Idag kan du vända dig till din studenthälsomottagning med alla hälsofrågor, oavsett om de rör dina studier eller inte. Läs mer om Studenthälsan och hitta vilken studenthälsomottagning som är ansluten till ditt lärosäte här.

Rektorskonventet

Det akademiska rektorskonventet i Stockholm kan ses som ett forum där lärosätenas rektorer och förvaltningschefer träffas två gånger per termin för att diskutera aktuella frågor. Rektorer och förvaltningschefer från Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Södertörns högskola och de konstnärliga högskolorna deltar, liksom föreståndaren för Stockholms Akademiska Forum. Även SSCO:s ordförande finns representerad.

Mötena flyttar runt på de olika lärosätena och ordförandeposten roterar. Under den efterföljande middagen brukar landshövdingen och finansborgarrådet infinna sig.

STAF – Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum (STAF) är en samarbetsorganisation som har samlat 18 universitet och högskolor och Stockholms stad. Akademin har som målsättning att bidra till samhällets framgång genom samarbete, idéutbyte och lärande. STAF arbetar även med att utveckla Stockholms profil som ett nationellt och internationellt akademiskt centrum. Akademin producerar därför flertalet produkter och anordnar aktiviteter i samband med detta.

Läs mer om STAF:s verksamhet och vilka högskolor och universitet som är anslutna här.

6S – Sveriges Storstads Studentkårers Samarbetsorgan Samarbetsorgan

6S är ett nätverk där SSCO, Göteborgs förenade studentkårer (GFS) och Lunds universitets studentkårer (LUS) samarbetar gällande regionala förutsättningar för studenter.

Sthlm6000+

Sthlm6000+ var ett stadsutvecklingsprojekt med målet att öka antalet studentbostäder i Stockholm med minst 6 000, att utveckla framtidens studentboende samt att förkorta studentbostadsköerna. Projektet startades 2013 och pågick fram till 2017. Enligt slutrapporten skulle projektets mål nås under 2018, vilket det också ser ut att ha gjort. 2012 fanns ca 12 000 studentbostäder i Stockholms län och 2018 var man uppe i strax under 18 000.

En samling offentliga och privata aktörer ingick i projektet: kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter. SSCO var en av dessa aktörer och representerade Stockholms studenter.

Läs mer om projektet Sthlm6000+ här.

Historia

Den 10 maj 1896 grundas Högskole- och Akademi-Förbundet i Stockholm i Norra Realläroverkets aula. I den första stadgan, antagen hösten 1896, formulerades förbundets syfte såhär:

”Förbundets ändamål är att för befrämjande af gemensamma intressen sammansluta studerande vid Stockholms högskolor och akademier och särskildt att verka för intresset för kulturella frågor samt bereda tillfälle för dess medlemmar att under kamratlig sammanvaro i någon mån tillfredsställa sina estätiska behof.”

Tidslinje

1905 Stockholms studentkår bildas
Stockholms studentkår bestod av Stockholms Högskolas Studentförening (bildad 1883), Farmaceutiska Institutets Elevkår (bildad 1905), Medicinska Föreningen (bildad 1877), Odontologiska Föreningen (bildad 1888), Tekniska Högskolans Elevkår (bildad 1901), Skogsinstitutets Elevkår (bildad 1905) och Veterinärelevföreningen (bildad 1868).

1911 Stockholms studentkår nybildas som Stockholms Förenade Studentkårer (SFS)

1921 Sveriges Förenade Studentkårer bildas för att möjliggöra svenskt deltagande i de möten som anordnades av Internationella Studentkonfederationen (CIE).

1924 Stockholms Förenade Studentkårer ombildas som Stockholms Studentkårer

1928 Stockholms Studentkårer går med i styrelsen för Stiftelsen Studenthemmet i Stockholm

1934 SSCO grundar den 1 november Stockholms Studentkårers Hälsovårdsbyrå (SSHB)

1937 Stockholms Studenters Idrottsförening (SSIF) bildas

1953 Stockholms Studentkårer arrangerar för första gången Quarnevalen

1958 Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) inrättas

1959 Stockholms Studentkårer byter namn till Stockholms studentkårers centralorganisation

1959 SSCO kallar den 17 mars myndigheter och media till informationsmöte om Stockholmsstudenternas bostadsproblem och presenterar Katastrofplanen.

1960 SSHB inrättar tandläkarmottagning för studenter

1967 SSCO överlämnar Quarnevalen till Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

1967–68 SSCO delar ut stipendier till 94 läkarstuderande vid Makerere University College i Uganda genom dotterorganet Swedish Students International Assistence Fund (SSIAF).

1968 Kårhusockupationen 24-27 maj i protest mot Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar (UKAS).

1970 SSCO inrättar Stockholm Student Reception Service (SSRS) som hotellverksamhet för utländska studenter under somrarna. Under början av 1980-talet växte lyxhotell som Stockholm Plaza, Hotel Savoy i Malmö, Hotel Continental och Stora hotellet i Örebro fram och SSRS omvandlades till SSRS Holding AB med SSSB som enda aktieägare.

1977 SSCO grundar tillsammans med Stockholms universitet Stiftelsen Frescati Stora Skuggan (numera Stiftelsen Aktiverum)

1982 SSHB byter namn till Studenthälsan i Stockholm och inriktas mer på förebyggande hälsovård och socialkurativ verksamhet.

1984 SSSB säljer SSRS Holding AB

1993 SSCO överlämnar Studenthälsan i Stockholm till Stockholms universitet.

1998 Studentpalatset öppnar

1999 SSCO inrättar Studentjuristerna och erbjuder studenter rättsligt stöd

2002 SSCO delar för första gången ut utmärkelsen Stockholms studentvän

2007 SSCO driver igenom studentrabatt på Stockholms Lokaltrafik (SL)

2003 Nätverket Sveriges Storstadsstudentkårers Samarbetsorgans Samarbetsorgan (6S) bildas

2011 SSCO inrättar andrahandsförmedlingen Akademisk kvart för studenter i Stockholm

2013-17 SSCO deltar i projektet Sthlm6000+ i syfte att bygga 6000 studentbostäder under perioden 2013-2017

2020 SSCO:s medlemskårer antar för första gången i organisationens historia tre politiska program: Bostadspolitiska, ekonomipolitiska och högskolepolitiska programmet.

Student i Stockholm

Boken är Stockholms studentkårers centralorganisations minnesskrift inför föreningens 100-årsjubileum och beskriver SSCO:s utveckling under dessa år; från festarrangör till att driva en verksamhet omfattande såväl studenternas bostadssociala situation som hälsofrågor och andra gemensamma intressen.