Om Stockholms studentkårer

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. SSCO har i dagsläget runt 40 medlemskårer och representerar genom dem över 90 000 studenter.

SSCO:s tre huvuduppdrag:

Politik & påverkan

SSCO arbetar kontinuerligt gentemot kommuner, landsting och riksdag för att förbättra Stockholmsstudenternas situation och utveckla Stockholm som utbildningsort. Genom att lyfta studentrelaterade frågor till politiker och andra beslutsfattare, samt arbeta för att existerande samarbetsorgan hålls levande, verkar SSCO för att säkerställa ett långsiktigt studentinflytande i regionen. För att ytterligare uppmuntra ansträngningar för att förbättra Stockholm som studentstad har SSCO sedan 2002 delat ut priset Stockholms studentvän till organisationer/företag/grupper/personer som alla på något sätt gjort insatser för Stockholms studenter och studentkårer.

Strategiska målsättningar

 1. SSCO är den självklara rösten för frågor om studenters boende, ekonomi och hälsa i Stockholmsregionen
 2. SSCO:s politik är framtagen av och etablerad hos medlemskårerna
 3. Det finns goda förutsättningar för att vara student i Stockholm

Studiesocial verksamhet

SSCO har en bred och historisk studiesocial verksamhet. Tillsammans med Valborgsfamiljen och Klubbmästarrådet arrangerar vårt övermarskalksämbete årligen Valborgspubrundan sedan 1989, vi arrangerar Stockholms studenters valborgsfirande på Skansen sedan 1895 och samordnar Stockholms studentkårers gemensamma fanborg och marskalkskår till Nobelbanketten den 10 december varje år. Vi stöttar därutöver medlemskårer och klubbmästerier i inkluderande och trygga studiesociala rum och event och är medarrangör för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) och Ansvarsfull alkoholservering (AAS) tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Studenthälsan.

Strategiska målsättningar

 1. Stockholm anses vara en ledande och levande studentstad
 2. Stockholms studentliv är ledande i frågor om inkluderande och inspirerande mötesplatser
 3. Det finns ett gott samarbete mellan studentorganisationerna och kontinuerliga utbyten dem emellan

Studentservice & medlemsstöd

SSCO tillhandahåller gemensam service för Stockholmsregionens studenter i form av bl.a. studentbostäder hos Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) och andrahandsförmedlingen Akademisk kvart. Akademisk kvart är öppen för alla studenter i Stockholmsregionen att använda, men för att få köa och bo hos SSSB måste man vara medlem i en SSCO-ansluten studentkår. Vi delar även ut pengar till våra medlemskårer genom stiftelsen SSSRSF och verkar för verksamhetsutbyte mellan våra medlemskårer.

Strategiska målsättningar

 1. SSCO:s medlemskårer är starka och självstyrda organisationer
 2. Alla studenter i Stockholm är medlemmar i sin studentkår
 3. Det är enkelt att som student engagera sig i SSCO och i sin studentkår

 

SSCO:s organisation

Förbundskongressen

Förbundskongressen (f.d studentrådet) är SSCO:s högst beslutande organ. Det är huvudsakligen ett organ för övergripande och strategiska frågor där beslut tas gällande riktlinjer för verksamheten, stadgeändringar och ekonomiska ramar, men där det även förrättas val och beslutas om medlemsärenden.

Förbundskongressen leds av kongressordförande och hålls två gånger om året: höst- och vårsammanträdet. Vid vårens förbundskongress väljs nya förtroendevalda inför nästkommande verksamhetsår. Efter varje verksamhetsår granskar förbundskongressen styrelsens arbete och beslutar om ansvarsfrihet.

Vid förbundskongressen får två ombud och två suppleanter från varje medlemskår delta. Medlemskårerna har sedan olika många mandat baserat på hur många medlemmar deras kår har.

Studentpalatset AB

Studentpalatset AB var ett dotterbolag till SCCO som had i uppdrag att erbjuda service till Stockholms studentkårer och deras medlemmar genom att erbjuda studieplatser i Studentpalatset vid Odenplan.

Tyvärr beslutade lärosätena involverade i samarbetet kring Studentpalatset under 2020 att dra tillbaka sitt stöd och vi var tvungna att avveckla företaget och stänga portarna till Studentpalatset för gott i juni 2021.

 

SSSRSF – Stiftelsen Stockholm Student Reception Service Fund

SSSRSF är en fond genom vilken SSCO vartannat år (ojämna år) delar ut medel till projekt och arrangemang som verkar med samma ändamål som stiftelsen. Summan av medlen som kan delas ut varierar från år till år och kommuniceras i samband med ansökningsperiodens öppnande.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall ha till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderha mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn ska tagas till de utländska studerandes behov, samt skall därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som kan anses befogad med hänsyn till de studerandes studiesociala situation.

Då stiftelsen inte har sådan verksamhet går det att söka medel för projekt och arrangemang som verkar med samma ändamål som stiftelsen. Urvalet av vilka projekt som tilldelas medel görs genom jämförelser mellan ansökningarna och i bedömningen läggs stor vikt vid hur stor studentnytta bidraget anses generera.

Så här ansöker går en ansökan till:

Ansökningar skall inkomma till SSCO enligt ansökningsinformationen som utkommer i samband med ansökningsperiodens öppnande. Mottagandet av ansökningen bekräftas via mejl. Därefter sker en utvärdering av alla inkomna ansökningar och beslut om utdelning fattas av SSCO:s styrelse. Besked om utdelning lämnas till de berörda parterna och pengarna betalas ut. Avslutningsvis skall de projektansvariga efter evenemanget skicka in en detaljerad beskrivning till SSCO gällande vad pengarna har använts till.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Sökanden
 • Kontaktperson inkl. telefonnummer och adress
 • Beskrivning av projekt/arrangemang
 • Sökt belopp
 • Ekonomisk kalkyl för projekt/arrangemang
 • Kontonummer

Sökanden skall i ansökan förbinda sig att, om bidragsansökan beviljas och bidrag utbetalas, inkomma med redovisning av hur bidraget har använts och till Stiftelsen återbetala bidraget efter beslut av SSCO:s styrelse om styrelsen anser att:

 • bidraget ej använts i enlighet med den beviljade ansökan,
 • redovisning ej har inkommit inom föreskriven tid, eller
 • om bidragstagaren i övrigt har lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för bedömningen av bidragsansökan.

Bostadsdelegationen

Bostadsdelegationen (BD) behandlar ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB).

Ansökningar till Bostadsdelegationen skickas för tillfället in via e-port till: information@sssb.se.

All övrig kontakt med Bostadsdelegationen sker via e-post: housingcommittee@ssco.se. SSCO:s kansli kan inte svara på frågor gällande Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden.

Nicke Grundbergs minnesfond

Nicke Grundberg var SSCO:s ordförande 2009/10. Efter nio månaders kamp mot cancern gick Nicke bort den 27 december 2012, endast 32 år gammal. För att hedra minnet av Nicke Grundberg och hans arbete för kunskapsregion Stockholm startade SSCO en minnesfond i hans namn.

Tanken var att pengarna som samlades in skulle delas ut genom återkommande stipendier eller bidrag till personer eller organisationer som verkar i Nickes anda. Efter ett tag insåg man dock att fonden tyvärr inte hade tillräckligt med grundkapital för att fungera väl som fond och Studentrådet beslutade därför att avveckla fonden. Av den kvarvarande summan beslutades att donera 30 000 kr till Cancerfonden och flytta över resten till SSCO:s andra fond SSSRSF. Fondernas syften var delvis överlappande och på så sätt blir det möjligt att pengarna kan fylla en liknande funktion som det var tänkt när Nicke Grundbergs minnesfond skapades.

Verksamhetsberättelser

Externa uppdrag och samarbeten

SSSB – Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

I Stockholms län studerar runt 93 000 studenter och för dem finns det i dagsläget strax under 18 000 studentbostäder.

SSCO är huvudman för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som är det största studentbostadsföretaget i Sverige med sina ca 8 000 studentbostäder. SSCO arbetar dock inte direkt med bostadsförmedling. Vi arbetar istället kontinuerligt gentemot nationella och regionala makthavare, så att bostadsläget för studenter ska bli bättre.

I och med kårobligatoriets avskaffande den 1 juli 2010 skedde förändringar i SSSB:s köregler. Kön är nu kopplad till ditt kårmedlemskap. Som medlem i en SCCO-ansluten studentkår har du rätt att köa för och bo i SSSB:s bostäder. Du kan ställa dig i kön redan innan du har blivit kårmedlem, men medlemskapet kontrolleras efter att du stått i kön i 90 dagar så se till att bli medlem så snart som möjligt.

Mer information om SSSB och SSCO:s regler för studentbostadskön och innehav av studentbostad hittar du här. För att ställa dig i bostadskön, gå till SSSB:s hemsida.

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan grundades av SSCO, initialt som ett verktyg för att bekämpa tuberkolos bland studenter på 30-talet, och är en hälsovårdsmottagning för studenter som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit kan du vända dig med alla hälsofrågor, oavsett om de rör dina studier eller inte.

Läs mer om hur du kommer i kontakt med Studenthälsan samt ser vilka högskolor i Stockholm som är anslutna här.

Det finns även en öppen drop-in mottagning i Studenthuset vid Stockholms Universitet där du kan kan få rådgivning av en sjuksköterska.

Rektorskonventet

Det akademiska rektorskonventet i Stockholm kan ses som ett forum där lärosätenas rektorer och förvaltningschefer träffas två gånger per termin för att diskutera aktuella frågor. Rektorer och förvaltningschefer från Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Södertörns högskola och de konstnärliga högskolorna deltar, liksom föreståndaren för Stockholms Akademiska Forum. Även SSCO:s ordförande finns representerad.

Mötena flyttar runt på de olika lärosätena och ordförandeposten roterar. Under den efterföljande middagen brukar landshövdingen och finansborgarrådet infinna sig.

STAF – Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum (STAF) är en samarbetsorganisation som har samlat 18 universitet och högskolor och Stockholms stad. Akademin har som målsättning att bidra till samhällets framgång genom samarbete, idéutbyte och lärande. STAF arbetar även med att utveckla Stockholms profil som ett nationellt och internationellt akademiskt centrum. Akademin producerar därför flertalet produkter och anordnar aktiviteter i samband med detta.

Läs mer om STAF:s verksamhet och vilka högskolor och universitet som är anslutna här.

6S – Sveriges Storstads Studentkårers Samarbetsorgan Samarbetsorgan

6S är ett nätverk där SSCO, Göteborgs förenade studentkårer (GFS) och Lunds universitets studentkårer (LUS) samarbetar gällande regionala förutsättningar för studenter.

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation vars mål är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Rådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region. Mälardalsrådet har i uppgift att fungera som ett forum där medlemmarna kan samverka i strategiska frågor.

SSCO är representerade under Mälardalsrådets årstämma, Mälartinget. Detta är rådets främsta mötesplats för storregional samverkan.

Här kan du läsa mer om Mälardalsrådet och Mälartinget.

Sthlm6000+

Sthlm6000+ var ett stadsutvecklingsprojekt med målet att öka antalet studentbostäder i Stockholm med minst 6 000, att utveckla framtidens studentboende samt att förkorta studentbostadsköerna. Projektet startades 2013 och pågick fram till 2017. Enligt slutrapporten skulle projektets mål nås under 2018, vilket det också ser ut att ha gjort. 2012 fanns ca 12 000 studentbostäder i Stockholms län och 2018 var man uppe i strax under 18 000.

En samling offentliga och privata aktörer ingick i projektet: kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter. SSCO var en av dessa aktörer och representerade Stockholms studenter.

Läs mer om projektet Sthlm6000+ här.

Levande Staden

Levande Staden är en tankesmedja vars syfte är att informera vad som krävs för att skapa kreativa, hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Tankesmedjan består av organisationer, nätverk, individer, och övriga parter som arbetar med stadsbyggnadsfrågor.

Här kan du läsa mer om Levande Staden.

SÖKA BOSTAD

Fakta och tips för bostadssökande studenter i Stockholmsregionen hittar ni här.

MEDLEMSKAP

Vill din kår ansöka om medlemskap i SSCO? Här hittar du all information.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier.

Adress

Sveavägen 110
113 50 Stockholm

 

Publikationer

För att läsa våra publikationer
klicka här

 

Kontakta oss

För fullständiga kontaktuppgifter,
se ssco.se/kontakt

 

Följ oss