Vår politik

Bostadspolitik

Bostadspolitik är en av SSCO:s grundpelare – en fråga som har engagerat oss sedan början på 1900-talet. Studentbostadsbristen i Stockholm är, tyvärr, ständigt aktuell och något som många berörs av.

Vi anser att det ska vara en självklarhet att personer som vill studera i Stockholm ska ges förutsättningar att göra det. Det ska aldrig vara en individs plånbok, kontaktnät eller geografiska ursprung som ska bestämma huruvida hen kan välja Stockholm som studieort.

Vi vill också att Stockholm ska vara en kunskapsregion i världsklass, dit studenter från alla världens och landets hörn och kanter söker sig. För att det ska bli verklighet måste ett särskilt fokus riktas mot bostadsmarknaden för studenter, samt de lagar och regler som styr och påverkar den.

Högskolepolitik

Livet som student ger ofta många positiva upplevelser, men det innebär också ofta en otrygg livssituation med undermåligt skyddsnät.

För att göra Stockholm till den mest attraktiva kunskapsregionen måste både studenter och lärosäten ges rätt förutsättningar. En utbildning för alla handlar om alltifrån fysiska förutsättningar i föreläsningssalarna till god pedagogik liksom organisatoriska förutsättningar för att kunna vara sjuk och få rätt typ av stöd.

Vi menar att det behövs välfungerande arbete med studiemiljö och studenthälsa på lärosätena, resursstarka studenthälsomottagningar och ett starkt och brett studentinflytande. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska ge alla studenter förutsättningar att fokusera på det som ska stå i centrum; lärandet för livet.

Ekonomipolitik

Stockholm är Sveriges dyraste stad att leva i. Det generellt högre prisläget gör att studenter har högre levnadsomkostnader, då alltifrån mat till fritid och kollektivtrafik har högre priser än övriga landet.

Ingen ska vara ekonomiskt hindrad att välja Stockholm som studieort. Vi anser att de ekonomiska förutsättningarna för studenter behöver förbättras. Det behöver tas fram åtgärder både på nationell och regional nivå för att stärka studenters ekonomiska situation.

Stockholms studenter ska ha en rik studietid full av lärande, personlig utveckling, studiesociala sammanhang och möjlighet att knyta kontakter för framtiden. Tillsammans kan vi göra Stockholm till en kunskapsregion i världsklass.