SSSRSF

Ansökan om projektmedel från Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden

SSSRSF är en fond inom SSCO som finns till för att stödja och underlätta för våra medlemskårer att bedriva mottagnings- och serviceverksamhet. Vartannat år kan medlemskårerna ansöka om medel till projekt och arrangemang som går i linje med fondens ändamål. 

 

 

2023 finns totalt 120 000 kr att ansöka från

 

 

Kontaktperson

Organisationsnummer eller personnummer som går att koppla till det konto som ni önskar ha pengarna inbetalda på.

Kontouppgifter

Härmed intygas att, genom ansökan, lämnade uppgifter är korrekta:

Hur ni ansöker

Ansökningar ska inkomma till SSCO via formuläret ovan senast den 26 mars 2023. Därefter sker en utvärdering av alla inkomna ansökningar och beslut om utdelning fattas av SSCO:s styrelse den 5 april. SSCO:s styrelse kan välja att bevilja en annan summa än den som ansökts om. Besked om utdelning lämnas till de berörda parterna och pengarna delas ut. Avslutningsvis ska de projektansvariga, efter projektet avslutats, skicka in en detaljerad beskrivning till SSCO gällande vad pengarna har använts till.

Sökanden förbinder sig genom ansökan att, om bidragsansökan beviljas och bidrag utbetalas, inkomma med redovisning av hur bidraget har använts och till Stiftelsen återbetala bidraget efter beslut av SSCO:s styrelse om styrelsen anser att:

  • bidraget ej använts i enlighet med den beviljade ansökan,
  • redovisning ej har inkommit inom föreskriven tid, eller
  • om bidragstagaren i övrigt har lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för bedömningen av bidragsansökan.

Bedömning av ansökningar

Urvalet av vilka projekt som tilldelas medel görs genom jämförelser mellan ansökningarna och bedömning av överensstämmelse med fondens ändamål.

Sammanfattat har fonden till ändamål att bidra till SSCO:s eller SSCO:s medlemskårers kostnader för mottagningsverksamhet och annan serviceverksamhet för studenter. Särskild hänsyn ska tas till internationella studenter samt studenters studiesociala situation. (Länk till stadgan.)

I bedömningen läggs även stor vikt vid hur stor studentnytta bidraget anses generera. Fondmedel får inte användas för att betala för alkohol. Den ansökande rekommenderas därför att i den ekonomiska kalkylen för projektet redovisa eventuella alkoholkostnader separat, så att det tydligt framgår att sökta medel ej går till det. Den ansökande rekommenderas även att i beskrivningen av projektet särskilt beskriva hur en tar hänsyn till internationella studenter.

Kontakt

Vid frågor hänvisar vi er till vår förbundsadministratör:

Telefon: 070-899 35 18
E-post: info@ssco.se

Tidigare utdelningar

25.000 kr / Studentkåren DISK

Täcka förväntade minusresultat för mottagning

20.000 kr / SASSE

Kayaktur för 22 studenter med övernattning i Stockholms skärgård

26.000 kr / SöderS

Frukost vid terminsstart i två veckor

10.000 kr / LinTek

Utrustningskostnader för digital Studentorkesterfestival

17.300 kr / THS

Internationell mottagning

33.000 kr / Medicinska föreningen

Mentorsprogram mellan svenska och internationella studenter